Политика на конфиденциалност

Защита на лични данни

За защита на Вашите лични данни, ние въведохме редица средства за защита, които действат при въвеждане, предаване или работа с Вашите лични данни.

Разкриване на лични данни и предаване на тези данни на трети лица

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити от нас само в случай, ако това е необходима за:

Личните данни, получени на нашето разположение по време на регистрацията, могат да бъдат предадени на трети организации и лица, с които ние имаме партньорски отношения, за подобряване качеството на предоставяните услуги. Тези данни няма да бъдат използвани за други цели освен посочените по-горе. Предоставеният от Вас по време на регистрацията имейл адрес може да бъде използван за изпращане до Вас на съобщения или уведомления за промени, свързани с Вашата заявка, както и за изпращане на съобщения за настъпилите в компанията събития и промени, важна информация за нови продукти и услуги и др. Предвидена е възможността да се отпишете от получаване на тези пощенски съобщения.

Използване на файлове «cookie»

Когато потребителят посещава уеб сайт, в компютъра му се записва файл «cookie» (ако потребителят разрешава приемането на такива файлове). Ако потребителят вече е посещавал този уеб сайт, файлът «cookie» се чете от компютъра. Едно от предназначенията за използване на файлове «cookie» е свързано с това, че те спомагат за събирането на статистически данни за посещенията. Тези данни помагат да се определи, коя информация, изпратена на клиентите, може да представлява за тях най-голям интерес. Събирането на тези данни се извършва в обобщена форма и никога не се отнася с личните данни на потребителите.

Трети страни, включително компания Google, показват рекламите на нашата компания на уеб сайтове в Интернет. Трети страни, включително компания Google, използват «cookie», за да показват реклами въз основа на предишните посещения на потребителя на нашите уеб сайтове и интересите в уеб браузърите. Потребителите могат да забранят на компаниията Google да използва «cookie». За целта трябва да посетете специалната страница на компанията Google на следния адрес: http://www.google.com/privacy/ads/ http://www.google.com/privacy/ads/

Промени в заявлението за спазване на конфиденциалност

Заявлението за спазване на конфиденциалност периодично ще се актуализира. При това ще се променя датата на предишната актуализация, посочена в началото на документа. Съобщенията за промени в това заявление ще бъдат публикувани на видно място на нашите уеб сайтове.

Благодарим Ви за интереса към нашата система!